Presentatie Anton Ekker over de juridische procedure tegen SyRI

Anton Ekker van Deikwijs Advocaten gaf tijdens de kick-off bijeenkomst van Bij Voorbaat Verdacht een presentatie waarin hij de belangrijkste punten uit de juridische procedure tegen SyRI uiteenzette.

Aan bod komen onder meer de totstandkoming van de juridische coalitie, de langslepende Wob-procedure die aan de rechtszaak vooraf ging, het vruchteloze overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en last but not least de belangrijkste juridische bezwaren tegen het Systeem Risico Indicatie:

  • De noodzakelijkheid en proportionaliteit van SyRI zijn nooit door de overheid aangetoond. Dit zijn fundamentele vereisten in het privacyrecht die waarborgen dat er nooit zonder gegronde en onderbouwde reden in het privéleven van burgers kan worden ingebroken.
  • De wettelijke bepalingen rondom SyRI zijn vaag en te ruim geformuleerd, waardoor zowel het doel van de inzet van SyRI als de gegevens die daarvoor worden gebruikt, onvoorzienbaar zijn voor burgers.
  • Het beginsel van doelbinding, een fundamentele eis in het privacyrecht, wordt geschonden. Gegevens die burgers voor het ene doel aan de overheid geven, worden voor een geheel ander doel tegen diezelfde burgers gebruikt.
  • SyRI schendt de onschuldpresumptie en het principe van ‘equality of arms’ en is daardoor in strijd met het recht op een eerlijk proces.
  • Burgers die SyRI doorlicht, worden daar niet van op de hoogte gesteld, waarmee de informatieplicht uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet wordt nageleefd.
  • Op de heimelijke werkwijze van SyRI vindt geen onafhankelijk toezicht plaats, terwijl rechtspraak van het EVRM dit vereist.

Kijk hierboven de volledige presentatie van Ekker terug.